Tuesday, March 15, 2011

Sultan Brunei Hadiri Mesyuarat Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB)


15.03.2011, Selasa - Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenaan berangkat menghadiri Mesyuarat Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) yang diadakan Di Majlis Mesyuarat Negara Jalan Kebangsaan, Berakas, Brunei Darussalam. Turut serta dalam mesyuarat ini adalah DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri .

No comments: