Wednesday, April 18, 2012

Sultan Brunei Berangkat Pulang

18.04.2012, Rabu - Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan rombongan berangkat pulang ke Brunei Darussalam selepas melakukan lawatan rasmi dua hari ke Malaysia.

Sumber :- Gambar dari Bernama

No comments: