Sunday, August 21, 2011

Sultan Brunei Tunaikan Solat Insyak dan Terawikh di Masjid Raja ISteri Pengiran Anak Saleha


21.08.2011, Ahad - Pada 19.08.2011 lepas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan berangkat menunaikan sembahyang Fardu Isyak dan Sunat Terawih berjemaah di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Kg.Perpindahan Rimba, Gadong. Turut berangkat sama adalah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik.

No comments: