Sunday, July 18, 2010

Kenali Adinda Lelaki Sultan Brunei :- 18.07.2010

Tahukan anda bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mempunyai tiga orang adinda lelaki sahaja daripada ibu yang sama iaitu KDYMM Paduka Suri Sri Begawan Raja Pangiran Anak Damit binti Al-Marhum Y.A.M. Pangiran Anak Abdul Rahman. Adinda-adinda perempuan Baginda Sultan adalah seramai enam orang. Dibawah adalah photo terbaru adinda-adinda lelaki Baginda Sultan bersama isteri masing-masing.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan Isteri Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah. Diputerakan pada 27 Ogos 1947 di Istana Darussalam, Kampong Sumbiling Lama, Bandar Brunei atau sekarang dikenali sebagai Bandar Seri Bagawan. Berkahwin dengan YAM Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah bt Y.A.M. Duli Pangiran Pemancha Sahibul-Rai’ wa ul-Mushuarat Pangiran Muda Haji Muhammad Alam pada 09.07.1970 hingga sekarang. Dikurniakan lima orang putera dan lima orang puteri.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan Isteri Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah. Diputerakan pada 31.07.1951 di Istana Darul Hana, Kampung Tumasik, Bandar Brunei (Bandar Seri Bagawan). Berkahwin sebanyak empat kali iaitu pertama - Pangiran Anak Istri Pangiran Anak Salma bt Pengiran Anak Muhammad Salleh (14.07.1971 - 1981), kedua -Dayang Hajjah Siti Ruhaizah binti Ibrahim (20.02.1982 - 1986), ketiga - Dayang Hajjah Mazuin binti Hamzah (11.02.1987 - 2003) dan akhir sekali Pengiran Bini Hajah Faizah bt Dato' Hj Nasir (1999 - sekarang). Hasil daripada empat perkahwinan ini beliau dikurniakan dengan tiga orang putera dan tujuh puteri.


Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Norhayati. Diputerakan pada 06.11.1954 di Istana Darul Hana, Kampung Tumesik, Bandar Brunei (Bandar Seri Bagawan). Berkahwin dengan Pengiran Anak Isteri Pengiran Norhayati bt Y.A.M. Pangiran Jaya Negara Pangiran Haji Abdul Rahman (31.08.1972 - sekarang). Pernah berkahwin dengan empat orang wanita lagi. Hasil daripada perkahwinan pertama dikurniakan dua putera dan seorang puteri dan seorang putera dari Isteri keempatnya Ayen Munji. Christopher Buyers dalam datanya ada menyatakan Pengiran Jefri mempunyai 17 orang anak - Waalah hu Alam.

2 comments:

Anonymous said...

Oh pasit hebat

Anonymous said...

Hello friends, good post and good arguments commented
here, I am really enjoying by these.

Feel free tto visit my wweb boog - Nashville seo services tens