Wednesday, November 21, 2012

Sultan Brunei Menerima Mengadap Duta Perancis

21.11.2012, Rabu - Hari ini Sultan Brunei Kebawah Duli Yanf Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien telah menrima mengadap Duta Besar Istemewa dan Mutlak Perancis, Louis Le Vert.  Seperti biasa majlis mengadap diadakan di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bagawan, Brunei Darussalam. 
Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: