Sunday, September 23, 2012

Pengiran Haji Muhammad Ruzaini diberikan Gelaran Diraja Sebagai Yang Amat Mulia Pengiran Anak

23.09.2012, Ahad - Sempena Istiadat Persandingan Diraja pagi tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menganugerahkan Gelaran Diraja kepada menantunya Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr.Haji Mohd.Yakub. Pengistiharaan dibacakan di Balai Singahsana Indera Buana, Istana Nurul Iman pada jam 12:01hrs tadi dihadapan kedua Pengantin Diraja, Sultan Brunei dan Raja Isteri serta para hadirin lainnya. Mulai hari ini Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr.Haji Mohd.Yakub hendaklah dibahasakan sebagai Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Ruzaini.  Tahniah diucapkan kepada YAM Pengiran Anak Haji Muhammad Ruzaini diatas gelaran ini.  Gambar ini Syah ambil ketika siaran secara langsung sebentar tadi dimana pengistiharaan mengenai gelaran ini sedang diumumkan di Balai Singahsana Indera Buana, Istana Nurul Iman. Pengistiharaan dibacakan oleh YAM Pengiran Lela Cheteria Sahibun Najabah Pengiran Anak Haji Abdul Aziz. 

Sumber :- RTB 4 Live Streaming 

No comments: