Wednesday, September 19, 2012

Istiadat Berbedak Pengantin Diraja Brunei

19.09.2012, Rabu - Pada malam ini akan diadakan Istiadat Berbedak Pengantin Diraja di Balai Singahsana Indera Buana Istana Nurul Iman sempena perkahwinan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dengan Yang Mulia Pengiran Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr.Haji Mohd.Yakub.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: