Wednesday, December 19, 2012

Sultan Brunei Berangkat Ke India

19.12.2012, Rabu - Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam telah berangkat ke India untuk menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN yang akan berlangsung selama dua hari bermula esok.  Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak dan rombongan juga telah berlepas bersama deligasi Malaysia sebentar tadi pada jam 19:27hrs melalui Pengkalan Tentera Udara Malaysia untuk menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ini.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei/Bernama

No comments: