Thursday, November 3, 2011

Sultan Brunie Menghadiri Majlis Konvokesyen Pertama UNISSA

03.11.2011, Khamis - Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah telah mencemar duli menghadiri Majlis Konvokesyen Pertama Universiti Islam Sultan Shariff Ali. Majlis yang diadakan di Dewan Persidangan Antarabangsa Universiti berkenaan turut dihadiri oleh Putera Mahkota Brunei, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah.

No comments: