Wednesday, November 9, 2011

Puteri Sultan Brunei Hadiri Majlis Ibadah Korban Kementerian Kewangan Brunei

09.11.2011, Rabu - Hari ini Puteri Sultan Brunei, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah telah berkenan menghairi Majlis Ibadah Korban anjuran Kementerian Kewangan di Kementerian Kewangan Brunei.

No comments: