Wednesday, October 10, 2012

Pengiran Muda Mahkota Brunei Menerima Mengadap Duta Besar Republik Kesatuan Myanmar


10.10.2012, Rabu - Pada 08.10.2012 lepas Pengiran Muda Mahkota Brunei, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Ah-Muhtadee Billah, telah  berkenan menerima mengadap Duta Besar Republik Kesatuan Myanmar ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Thura Thet Oo Maung di Qashr Al-Meezaan. Beliau yang akan menamatkan perkhidmatannya ke Brunei telah   menyembahkan Surat Tauliah Pelantikannya kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sebagai Duta Besar Republik Kesatuan Myanmar ke Brunei pada 15 September 2008. 

Sumber : Media Permata

No comments: