Friday, June 29, 2012

Raja Isteri Menerima Mengadap Isteri-Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Brunei ke Negara-Negara Perwakilan

29.06.2012, Jumaat - Semalam Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam telah berkenaan menerima mengadap isteri-isteri Duta Besar dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke negara-negara perwakilan.   Istiadat mengadap diadakan di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bagawan, Brunei Darussalam.

Sumber :- Infofoto

No comments: