Saturday, March 3, 2012

Sultan Brunei Berangkat Ke Sandakan

03.03.2012, Sabtu -Pagi ini Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam,Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien berada di Sandakan, Sabah atas urusan lawatan rasmi dua hari. Keberangkatan tiba Tuanku Sultan dan rombongan di Lapangan Terbang Sandakan disambut oleh Yang Di-Pertua Negeri Sabah Tuan Yang Terutama Tun Haji Juhar bin Haji Mahiruddin. Bacaan doa kemudianya dibacakan oleh Mufti Kerajaan Negeri Sabah Sahibus Samahah Datuk Haji Ahmad Alwi Haji Adnan.

Sumber :- Infofoto

No comments: