Sunday, July 22, 2012

Sultan Brunei Ziarahi Jenazah Allahyarham Kapten Udara Mohd Ismail

22.07.2012, Ahad - Semalam Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berangkat menziarahi jenazah Allahyarham Kapten Udara Mohd Ismail bin Dato Seri Setia Haji Samid yang merupakan salah seorang mangsa kemalangan helicopter Bell 212 yang meninggal dunia dalam kemalangan yang berlaku di Ulu Beliat. Turut serta menziarahi jenazah adalah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda mahkota Pengiran Musa Haji Al-Muhtadee Billah.


Al-Fatihah ...... Semuga Roh Allahyarham Kapten Udara Mohd Ismail bin Dato Seri Setia Haji Samad ditempatkan bersama-sama orang-orang yang beriman dan beramal solleh.  Amin.

Sumber :- Brunei Information Department

No comments: