Friday, July 27, 2012

Sultan Brunei Rasmikan Masjid Pengiran Abdul 'Malik

27.07.2012, Jumaat - Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan merasmikan Masjid Pengiran Muda Abdul 'Malik di Kampong Tungku Katok dan menunaikan Solat Jumaat pertama di masjid berkenaan.  Khutbah jumaat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Hj Mohiddin, Timbalan Mufti Kerajaan Brunei.  Sebelum berangkat pulang Tuanku Sultan telah beramah mesra dan bersalaman dengan para jemaah lainnya.

Sumber : Jabatan Penerangan Brunei

2 comments:

Kabar Borneo said...

Saya senang sekali membaca berita tentang Pangeran Brunei dan aktivity beliau.. setidaknya blog ini memberikan sedikit banyak informasi.. Terima kasih

tengkusyah said...

Sama-sama Kabar Borneo