Saturday, January 8, 2011

Sultan Brunei Kurniakan Nama Cucunda Baginda


08.01.2010, Sabtu - Pada 06.01.2011 lepas, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan memberikan nama kepada cucunda baginda yang baru diputerikan pada 02 Januari lepas. Anakanda kedua Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ini dinamakan Pengiran Anak Muneerah Madhul Bolkiah dengan gelarannya adalah Yang Teramat Mulia.

Entry Syah sebelum ini berhubung kelahiran ini :-

No comments: