Wednesday, March 13, 2013

Sultan Brunei Mengakhiri Lawatan Rasmi Negara Ke USA

13 Mac 2013, Rabu :-

Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam telah mengakhiri lawatan rasmi negara ke Amerika Syarikat. Keberangkatan pulang KDYMM Paduka Seri Baginda berdua dan rombongan Diraja dari Willard Intercontinental Washington didahului dengan bacaan doa oleh Mufti Kerajaan Brunei Darussalam, YB Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Juned.  Sebelum berangkat ke Lapangan Terbang Andrews Air Force Base, KDYMM Seri Paduka Baginda berdua dan rombongan diraja beramah mesra dengan para pegawai dan kakitangan kerajaan Brunei dan keluarga mereka yang berada di Washington D.C. untuk mengucapkan selamat jalan kepada KDYMM Paduka Seri Baginda Berdua dan rombongan diraja.

Manakala ketibaan KDYMM Paduka Seri Baginda berdua dan rombongan diraja ke Lapangan Terbang Andrews Air Force Base disambut oleh Caprica Marshall, Ketua Protokol, US Department of State dan Duta Besar Negara Brunei  Darussalam ke Washington D.C., Dato Paduka Haji Yusof bin Haji Abd Hamid.

Sumber :- Pelitabrunei / Jabatan Penerangan Brunei

No comments: