Tuesday, March 26, 2013

Pengiran 'Abdul 'Azim Hadiri Majlis Sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2013 Brunei Darussalam

26 Mac 2013, Selasa :-

Hari ini Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah telah berkenan menghadiri Majlis Sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2013 Brunei Darussalam.  Majlis diadakan di Dewan DiGadong KKBS (Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan) yang terletak di Bandar Seri Bagawan.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: