Thursday, January 24, 2013

Sultan Brunei Hadiri Majlis Sambutan dan Perarakan Maulud Nabi S.A.W

24 Januari 2013, Khamis :-

Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Almarhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien telah berkenan menghadiri Majlis Sambutan dan Perarakan Maulud Nabi Muhammad S.A.W. peringkat Negara bagi Daerah Brunei Muara pagi tadi.  Majlis diadakan di Taman Sultan Omar Ali Saiffuddien dan aktiviti berarak dilakukan oleh baginda  dengan  mengelilingi Bandar Seri Bagawan.  Tema sambutan pada tahun ini adalah "Rasulallah Tauladan Sepanjang Zaman".Turut serta dalam majlis ini adalah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah serta kerabat-kerabat diraja lainnya.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: