Friday, February 24, 2012

Sultan Brunei Berangkat Ke Majlis Perhimpunan Agung Sempena Ulangtahun Hari Kebangsaan Brunei Darussalam Kali Ke-28

24.02.2012, Jumaat - Semalam Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien telah berkenan mencemar duli berangkat menghadiri Majlis Perhimpunan Agung Sempena Sambutan Ulangtahun Hari Kebangsaan (Kemerdekaan) Negara Brunei Darussalam Kali Ke-28. Tema sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini adalah Negaraku Brunei Darussalam. Majlis diadakan di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien ini juga turut dihadir oleh kerabat-kerabat Diraja, pegawai-pegawai kerajaan, warga Brunei dan warga asing yang berada di Brunei Darussalam.

Sumber :- Infofoto

No comments: