Tuesday, February 21, 2012

Ketua Menteri Sabah Mengadap Sultan Brunei

21.02.2012, Selasa - Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien telah berkenan menerima mengadap Ketua Menteri Sabah, YAB Datuk Seri Panglima Haji Musa Haji Aman di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bawawan. Turut serta adalah Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Sukarti Wakiman dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei Dato' Abdullah Sani Omar. YAB Ketua Menteri Sabah dan rombongan berada di Bandar Seri Bagawan dalam rangka lawatan rasmi sehari ke Brunei Darussalam.

Sumber :- Infofoto/Borneobuletin

No comments: