Wednesday, September 4, 2013

Sultan Brunei Ke Rusia Menghadiri Sidang Kemuncak Pemimpin-Pemimpin G20


04 September 2013, Rabu :-

Malam tadi  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berangkat ke Saint Petersburg, Rusia untuk menghadiri Sidang Kemuncak Pemimpin-Pemimpin G20. Baginda merupakan tetamu khas di Sidang Kemuncak berkenaan dan juga sebagai Pengerusi ASEAN 2013. Turut mengiringi baginda adalah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Ameerah Wardatul Bolkiah.  Sidang Kemuncak Pemimpin-Pemimpin G20 akan berlangsung selama dua hari bermula 05 September hingga 06 September 2013.

Sebelum menuju ke Hanger Penerbangan KDYMM di Kampung Rimba, doa selamat telah dibacakan di Istana Nurul Iman oleh Mufti Kerajaan, Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned. Turut mengucapkan selamat jalan kepada baginda di Hanger Penerbangan KDYMM adalah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah,  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Malik serta kerabat diraja Brunei.

Sumber :- Pelita Brunei / Jabatan Penerangan Brunei

No comments: