Wednesday, September 11, 2013

Sultan Brunei dan Raja Isteri Menerima Mengadap Dan Junjung Ziarah Bakal-Bakal Jemah Haji 1434H / 2013


11 September 2013, Rabu :- 

Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Pengiran Pemancha Pengiran Anak Mohammad Alam telah berkenan menerima mengadap dan junjung ziarah bakal-bakal jemah haji Brunei bagi tahun 1434H / 2013.  Majlis diadakan di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bagawan. 

Turut serta dalam majlis ini adalah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Salleh Ab. Rahaman.Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: