Wednesday, September 18, 2013

Sultan Brunei Hadiri Majlis Persantapan Sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Baginda Ke-67

18 September 2013, Rabu :-

Malam tadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam telah  berkenan berangkat ke Majlis Persantapan untuk Pegawai-Pegawai Keselamatan dan Pegawai Yang Beruniform serta Pertubuhan-Pertubuhan Awam Yang Beruniform sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan baginda ke-67 yang berlangsung di Istana Nurul Iman. Sebelum majlis bermula, doa selamat dibacakan oleh Mufti Kerajaan, Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned. 

 Di majlis ini juga, baginda telah berkenan beramah mesra dan menerima mengadap para pegawai dan anggota pasukan beruniform terdiri dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB), Pasukan Polis Diraja Brunei (PDB), Unit Simpanan Gurkha, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Laut, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dan Jabatan Penjara.  Dalam majlis ini juga baginda juga meraikan ahli-ahli pertubuhan sukarelawan antaranya terdiri dari Kadet ABDB, Kadet PDB, Kadet Bomba dan Penyelamat, Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam dan Persatuan Bulan Sabit Merah.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei / Pelitabrunei

No comments: