Saturday, July 20, 2013

Sultan Brunei Tunaikan Solat Jumaat Buat Pertama Kali Di Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah


20 Julai 2013, Sabtu :-

Semalam Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menunaikan Solat Jumaat di Masjid Rashidah Sa'adatul Bolkiah di Kampung Sungai Akar. Ini adalah kali pertama Tuanku Sultan Brunei menunaikan Solat Jumaat di Masjid ini. Turut serta mengiringi Tuanku Sultan adalah dua orang putera baginda iaitu YTM Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik dan YTM Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Wakeel. Laungan Allahuakhbar dilaungkan sebanyak tiga kali oleh Menteri Hal Ehwal Ugama selepas baginda selesai menandatangani plag kenangan sempena keberangkatan pertama kali baginda untuk solat Jumaat di masjid ini.


Keberangkatan tiba Tuanku Sultan Brunei dan rombongan disambut oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman dan Mufti Kerajaan, Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid.  Solat Jumaat diimamkan oleh Pehin Datu Imam Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal manakala khutbah Jumaat dibacakan oleh Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim. 

Masjid Rashidah Sa’adatul Bolkiah mula dibina pada bulan Mac 2011 dan siap sepenuhnya tahun ini di bawah Projek Rancangan Kemajuan Negara (RKN) 2007-2012 dengan kos hampir BND3.2 juta. Masjid ini boleh menampung sehingga 1,000 jemaah dan antara kemudahan yang disedikan di masjid ini adalah dewan sembahyang lelaki dan wanita, bilik pegawai hal ehwal masjid, bilik serbaguna, bilik tetamu khas, bilik perpustakaan dan IT, bilik kuliah, bilik PA Sistem, stor, bilik pengurusan jenazah, dapur, bilik air tempat berwuduk yang berasingan bagi jemaah lelaki dan wanita. Masjid ini juga menyediakan 100 buah tempat letak kereta dengan dua pintu masuk dan keluar bagi memudahkan pergerakan para jemaah.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei / Pelita Brunei / Brudirect.com

No comments: