Monday, July 15, 2013

Sultan Brunei Hadiri Majlis Semahyang Fardhu Zuhur Berjemaah, Membaca Yassin, Bertahlil dan Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Hari Keputeraan Baginda


15 Julai 2013, Isnin :-

Petang tadi Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien serta Kerabat Diraja Brunei telah berkenan berangkat ke Majlis Semahyang Fardhu Zuhur Berjemaah, Membaca Yassin, Bertahlil dan Doa Kesyukuran Sempena Sambutan Hari Keputeraan Sultan Brunei  yang ke 67 Tahun.  Majlis diadakan di Jame 'Asr Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: