Tuesday, May 20, 2014

Sultan Brunei Menerima Mengadap Rombongan Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor


20 May 2014, Selasa :-

Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menerima mengadap rombongan jawatankuasa fatwa Negeri Selangor.  Majlis mengadap diadakan di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bagawan. Rombongan jawatankuasa fatwa Negeri Selangor diketuai oleh Dato' Seri Utama Diraja Mufti Negeri Selangor Sahibus Samahah Dato' Setia Haji Mohd. Tamyes bin Abd. Wahid.Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: