Friday, May 30, 2014

Sultan Brunei Hadiri Istiadat Penghormatan Terakhir Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfur-lahClick gambar untuk imej yang lebih besar

30 May 2014, Jumaat :-


Semalam Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghadiri Istiadat Penghormatan terakhir sempena kemangkatan  Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfur-lah ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah.  Turut serta mengiringi baginda di Balairong Seri Istana Iskandariah,  Bukit Chandan, Kuala Kangsar adalah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien.

Kelihatan turut serta memberi penghormatan terakhir bersama Sultan Brunei adalah Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei / Pelita Brunei

No comments: