Thursday, May 22, 2014

Sultan Brunei Menerima Mengadap Ketua Turus Tentera British


22 May 2014, Khamis :-


Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Mahrum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menerima mengadap Sir Peter Wall, Ketua Turus Tentera British di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bagawan. Sir Peter Wall mula memegang jawatan sebagai Ketua Turus Tentera British semenjak 2010.

Turut serta dalam majlis ini adalah Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Seri Pahlawan Awang Mohd. Tawih Abdullah ; Setiausaha Tetap Jabatan Perdana Menteri, Dato Paduka Awang Haji Hamdan  Haji Abu Bakar dan Setiausaha Tetap (Pentadbiran dan Kewangan) Kementerian Pertahanan, Datin Paduka Dayang Hajah Suriyah  Haji Umar serta Penasihat Pertahanan di Suruhanjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Group Captain, Michael Christopher Longstaff.


Sumber :- Jabatan Penerangan Brnei / Gov.UK

No comments: