Wednesday, February 19, 2014

Sultan Brunei Menerima Mengadap Presiden Universiti Al-Azhar


19 Februari 2014, Rabu :-

Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menerima mengadap Professor Dr. Usamah Mohamed bin Mohamed Hassan Elabed, Presiden Universiti Al-Azhar.  Masjli mengadap diadakan di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bagawan.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: