Wednesday, February 26, 2014

Sultan Brunei Menerima Mengadap Earl of Cranbrook


26 Februari 2014, Selasa :-

Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menerima mengadap Gathorne Gathne-Hardy, The 5th Earl of Cranbrook di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bagawan.

Untuk mengetahui apa itu Earl of Cranbrook sila click Earl of Cranbrook

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei / Wikipedia

No comments: