Sunday, June 23, 2013

Sultan Brunei Menerima Mengadap Robert Dominic Russell Fenn

23 Jun 2013, Ahad:-

Petang semalam Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menerima mengadap Pesuruhjaya Tinggi United Kingdom dan Northern Ireland ke Negara Brunei Darussalam, Robert Dominic Russell Fenn yang akan menamatkan perkhidmatannya ke Negara Brunei Darussalam. Beliau memulakan tugasnya di Brunei Darussalam mulai 06 Ogos 2009. Majlis mengadap diadakan di Istana Nurul Iman.

Sumber :- Pelita Brunei

No comments: