Wednesday, May 29, 2013

Sultan Brunei Raikan Presiden Singapura Dalam Majlis Persantapan Negara

29 Mei 2013, Rabu :-


Malam tadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam telah berkenan meraikan Presiden Republik Singapura dalam Majlis Persantapan Negara yang diadakan di Istana Nurul Iman. Presiden Dr, Tony Tan Keng Yam dan isteri, Tan Keng Yam serta rombongan berada di Brunei Darussalam untuk lawatan rasmi negara selama tiga hari bermula semalam 28 Mei 2013. 

Turut berangkat ke majlis ini adalah Putera Mahkota Brunei dan juga merupakan Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri iaitu Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, YTM Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Salleh Ab. Rahaman, DYTM Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah (Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan) dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah,  YTM Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Malik, YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa’adatul Bolkiah, YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majeedah Nuurul Bolkiah dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna (Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan).
Sumber :-Pelita Brunei

No comments: