Friday, February 1, 2013

Sultan Brunie Hadiri Upacara Sovereign's Parade Pegawai kadet Pengambilan Ke-8 ABDB

01 Februari 2013, Jumaat :-

Semalam Sultan Brunei, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien telah berkenan mencemar duli berangkat menghadiri Upacara Sovereign's Parade Pegawai kadet pengambilan kelapan yang berlangsung di Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB).

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

1 comment:

Nurfaezah Abdullah said...

*Brunei :)

teringat pulak 1 tragedi Bell helicopter crash di Ulu Labi that happened last year. masa tu umat Islam mseh berpuasa.