Wednesday, February 20, 2013

Sultan Brunei Menerima Mengadap Dr. Yousef Hamad Al-Ibrahim

20 Februari 2013, Rabu :- 

Semalam Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Almarhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam  telah berkenan menerima mengadap Dr. Yousef Hamad Al-Ibrahim, Penasihat Al-Diwan Al-Amiri of the State of Kuwait.  Majlis yang diadakan di Istana Nurul Iman ini turut dihadiri oleh Kuasausaha Semantara, Kedutaan Kuwait ke Negara Brunei Darussalam, Mubarak Jaber Al Shorian ; Ketua Jabatan Pejabat Amir Kuwait, Abdullatif Bader Al-Manifi dan Pegawai Amiri Protocol & Chamberlain, Ahmad Abdullah Al-Maatooq.

Sumber :- Pelita Brunei

No comments: