Sunday, April 24, 2016

YTM Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen Berangkat Ke Majlis Berbedak Sepupu YTM


24 April 2016 , Ahad :-

Malam tadi YTM Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Mateen ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan kekanda-kekanda YTM, YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri 'Azemah Ni'matul Bolkiah dan YTM Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah telah berkenan berangkat ke  Majlis Berbedak sepupu YTM iaitu Haji Mohammed Nazlee Bin Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Mohd Jaafar. 

Haji Mohammed Nazlee berusia 32 tahun bertemu jodoh dengan pasangannya yang merupakan anak kelahiran Kelantan, Malaysia iaitu Noor Cahaya binti Ahmad Rashid berusia 25 tahun.  Pasangan pengantin ini telah selamat diijab kabulkan pada 22 April 2016 di Masjid Al Ameerah Al Hajah Maryam di Jerudong.


Kedua mempelai bersama ayahanda dan bonda tercinta. Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Pahlawan Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Mohd Jaafar bin Haji Abdul Aziz dan Datin Hajah Salbiah binti Mohd Yusof serta En Ahmad Rashid bin Yusof dan Puan Noor Razlina binti Noor Mohamed. Disebelah kanan adalah ibubapa pengantin lelaki dan disebelah kiri adalah ibubapa pengantin perempuan.Sumber : Royalbrunei IG / misnoorcahaya IG

No comments: