Tuesday, April 19, 2016

DYTM Pengiran Muda Mahkota Menerima Mengadap TYT Alex Vede


19 April 2016, Selasa :-

Hari ini Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri telah berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Alex Vede, Timbalan Menteri di Kementerian Pembangunan Ekonomi Persekutuan Rusia. Majlis mengadap diadakan dikediaman rasmi DYTM Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota di Qashr Al-Meezaan.

Sumber :- Infofoto Gallery, Information Dept 
No comments: