Monday, August 27, 2012

Sultan Brunei Berangkat Ke Majlis Pengurniaan Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam

27.08.2012, Isnin - Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam,Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien telah berkenaan berangkat ke Majlis Pengurniaan Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam.  Istiadat diadakan di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bagawan.  Turut serta dalam istiadat ini adalah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Sumber :  Jabatan Penerangan Brunei

No comments: