Wednesday, January 21, 2015

Raja Isteri Menerima Mengadap Isteri Pesuruhjaya Tinggi India


21 Januari 2015, Rabu :-

Semalam Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam telah berkenan menerima mengadap isteri Pesuruhjaya Tinggi India ke Negara Brunei Darussalam, Puan Yamini Amrohi. Majlis Mengadap diadakan di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bagawan.

Sumber : Pelita Brunei

No comments: