Monday, August 4, 2014

Tuanku Hassanal Bolkiah Ziarah Ke Makam Diraja
04 Ogos 2014, Isnin :-

Petang tadi lebih kurang jam 14:45hrs, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan berangkat ke Kubah Makam Diraja untuk menghadiri Majlis Tahlil sempena Hari Raya Aidilfitri. Turut serta dalam majlis ini adalah Kerabat-Kerabat Diraja, Menter-Menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Setiausaha-Setiausaha Tetap, Ketua-Ketua Jabatan serta jemputan khas. Kelihatan Tuanku Hassanal Bolkiah menyiram aing asah asahan dimakam Almahumah bonda baginda selepas Majlis Tahlil disempurnakan.


Sumber :-RM

No comments: