Friday, August 8, 2014

Sultan Brunei Menerima Mengadap Ketua Turus Pertahanan, Angkatan Bersenjata Diraja Thailand,

08 Ogos 2014, Jumaat :-Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menerima mengadap Ketua Turus Pertahanan, Angkatan Bersenjata Diraja Thailand,  Jeneral Tanasak Patimapragorn di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bagawan.  Dalam majlis ini juga baginda telah berkenan mengurniakan ‘Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang Yang Amat Gemilang Darjah Pertama (D.P.K.T)’ yang membawa gelaran ‘Dato Paduka Seri’ kepada  Jeneral Tanasak Patimapragor.

Turut serta mengadap KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah adalah Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Apichart Phetcharatana ; Timbalan Ketua Turus Pertahanan, Angkatan Bersenjata Diraja Thailand, Air Chief Marshal Adisak Klansnoh ; Timbalan Menteri Pertahanan, Dato Paduka Awang Haji Mustappa bin Haji Sirat ; Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pehin Datu Pekerma Jaya Mejar Jeneral Dato Seri Pahlawan Mohd Tawih bin Abdullah ; Setiausaha Tetap (Keselamatan dan Penguatkuasaan) Jabatan Perdana Menteri, Dato Paduka Awang Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar, dan Setiausaha Tetap (Dasar Pertahanan dan Pembangunan) Kementerian Pertahanan, Kolonel (B) Pengiran Dato Paduka Azmansham bin Pengiran Haji Mohamad.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga merupakan Menteri Pertahanan dan Pemerintah Tertinggi Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB).


Manakala dalam majlis yang berasingan di Istana Nurul Iman,Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam telah berkenan menerima mengadap isteri Ketua Turus Pertahanan, Angkatan Bersenjata Diraja Thailand, Penlaksana Patimapragorn; isteri Timbalan Ketua Turus Pertahanan, Angkatan Bersenjata Diraja Thailand, Adom Klansnoh; dan Minister / Timbalan Ketua Misi, Kedutaan Besar Thailand di Negara Brunei Darussalam, Siriporn Thaitrong. 

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei/Pelita Brunei

No comments: