Saturday, October 26, 2013

Sultan Brunei Hadiri Majlis mengangkat Sumpah Kehakiman bagi Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Rayuan

26 Oktober 2013, Sabtu :-

Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal BolkiahWaddaulah ibni AMarhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri  Majlis mengangkat Sumpah Kehakiman bagi Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Rayuan,Yang Arif Michael Peter Burrell. Majlis berlangsung di Istana Nurul Iman ini turut dihadiri oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: