Wednesday, October 30, 2013

Pengiran Muda Mahkota Hadiri Majlis Syarahan Memorial Sultan Omar ‘Ali Saifuddien 2013

30 Oktober 2013, Rabu :-

Semalam Timbalan Sultan Brunei,  Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah telah  berkenan berangkat ke Majlis Syarahan Memorial Sultan Omar ‘Ali Saifuddien 2013. Turut berangkat dalam majlis ini adalah  Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda ‘Abdul Malik yang juga merupakan  Pengerusi Jemaah Tadbir Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah (YSHHB dan  Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna binti Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Ambassador-at-Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan. Majlis ini yang diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa di Barakas ini dihadiri lebih daripada  3,000 peserta yang terdiri daripada anggota-anggota  dari pelbagai sektor awam, swasta, persatuan-persatuan dan individu persorangan.  

Ceramah disampaikan oleh bekas Perdana Meteri Republik Korea Dr. Han Seung-soo. Dalam syarahannya beliau menyatakan Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien sebagai seorang Raja yang hebat kerana dapat memodenkan Brunei dan mempertahankan system pemerintahan Beraja dinegara berkenaan. Menurut beliau lagi, Al-Marhum merupakan seorang yang berpandangan jauh dan menjadi inspirasi kepada Negara-negara membangun terutamanya berkenaan rancangan kemajuan negara jangka panjang sekitar tahun 1950. Beliau juga amat mengagumi Brunei yang telah mendahului Republik Korea dalam membuat perancangan jangka panjang yang secara tidak langsung memperlihatkan kewibawaan Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien terhadap kebajikan dan hal ehwal rakyatnya.
Sumber :- Pelita Brunei.  

No comments: