Wednesday, October 16, 2013

Pengiran Muda Mohamed Bolkiah Menerima Mengadap Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia.


16 Oktober 2013, Rabu :- 


Semalam, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Brunei, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali  Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien telah berkenan menerima mengadap Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia.  Datuk Awang Sahak Awang Salleh merupakan Pesuruhjaya Tinggi negara kita ke Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan beliau telah mengadap Sultan Brunei pada 02 Oktober lepas untuk menyembahkan Surat perlantikan.  Majlis diadakan di Balai Penghadapan, Bukit Kayangan di Bandar Seri Bagawan.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: