Saturday, May 7, 2016

Pengiran Anak Muthee'ah Raayatul Bolqiah


07 May 2016, Sabtu :-

Cuba teka siapakah bayi comel ini ?  Ini adalah Yang Amat Mulia Pengiran Anak Muthee'ah Raayatul Bolqiah binti Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik. Pengiran Anak Muthee'ah Raayatul Bolqiah merupkan cucunda kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Baginda sendiri telah berkenaan mengurniakan nama tersebut  kepada cucunda baginda.

Bayi comel ini diputerikan pada 02 Mac 2016 bersamaan 22 Jamadilawal 1437H jam 01:09 petang merupakan puteri sulong kepada Yang Teramat Mulia Paduka Seri Duli Pengiran Muda 'Abdul Malik Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Raabi'atul `Adawiyyah binti Pengiran Haji Bolkiah.  Pasangan diraja ini berkahwin pada  09 April 2015 bersamaan 19 Jamadilakhir 1436H dimana Istiadat Akad Nikah berlangsung di Masjid Omar 'Ali Saifuddien, Bandar Seri Bagawan.


Click gambar untuk imej yang lebih besar.

Sumber : mediapermata IG/ MBS / Pelita Brunei

No comments: