Sunday, September 21, 2014

Raja Isteri Menerima Mengadap Isteri-Isteri Perwakilan Brunei


21 September 2014, Ahad :-

Semalam Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Al-Marhum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam telah berkenan menerima mengadap isteri-isteri Pesuruhjaya Tinggi  dan Duta-Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik ke luar negara.  Majlis diadakan di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Bagawan.

Diantara yang mengadap Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri adalah Isteri Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam  ke Malaysia, Datin Dayang Hajah Mariani binti Haji Bongsu ; Isteri Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Kanada, Pengiran Hajah Halipah binti Pengiran Haji Kamaluddin;  Isteri Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Jordan, Dayangku Ratna Suria binti Pengiran Dato Paduka Haji Hamzad dan Isteri  Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam yang tidak menetap ke Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenista, Tajikistan dan Krygztan, Dayang Mahani binti Haji Taja’ah.


Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei/Pelita Brunei

No comments: