Tuesday, March 11, 2014

Sultan Brunei Menerima Mengadap Menteri Warisan dan Kebudayaan Kesultanan Oman


11 Mac 2014, Selasa :-

Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah bekenan menerima mengadap Yang Mulia Al-Sayyid Haitham bin Tareq bin Taimour Al-Said, Menteri Warisan dan Kebudayaan Kesultanan Oman. Majlis mengadap diadakan di Cheradi Ratna Kenchana, Istana Nurul Iman.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

1 comment:

latifah zainal said...

saudara...saya berminat utk mengetahui serba sedikit mengenai kerabat diraja brunei.