Sunday, March 2, 2014

Sultan Brunei Hadiri Regata Brunei Darussalam 2014

02 Mac 2013, Ahad :-


Temasya sukan air Regata Brunei Darussalam 2014 berjalan lancar hari ini di Dermaga Diraja, Bandar Seri Bagawan, Brunei Darussalam. Acara bermula seawal jam 06:00hrs dan berakhir lewat petang sekitar jam 18:00hrs. Pada tahun ini sebanyak 1,360 bot lumba mengambil bahagian dalam acara tahunan ini termasuk 275 bot lumba antarabangsa. Seperti tahun-tahun sebelumnya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien telah berkenan mencemar duli berangkat ke Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan  bagi menghadiri acara-acara kemuncak dan acara khas Regata Brunei Darussalam  pada sebelah petang.  KDYMM Tuanku Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah berkenan mencemar duli menyertai pertandingan Lumba Perahu Khas dan seterusnya menyampaikan hadiah kepada para pemenang dalam pertandingan Regata Brunei Darussalam 2014 .


Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei / BruDirect.com

No comments: