Wednesday, March 19, 2014

Sultan Brunei Hadiri Program Khidmat Bakti Negara

19 Mac 2014, Rabu :-

Hari ini Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan berangkat ke Program Khidmat Bakti Negara yang diadakan di Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara, Perkampungan Sukan, Komplek Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas.

Sumber :- Jabatan Penerangan Brunei

No comments: