Sunday, February 22, 2015

Cucunda Sultan Brunei Diberi Nama

22 Februari 2015, Ahad :-

Atas titah perintah  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, semalam YAM Pengiran Pengawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Hj Alauddin Pengiran Paduka Tuan Pengiran Hj Abu Bakar telah memaklumkan cucunda baginda yang baru diputerakan pada 13 Februari 2015 lepas telah diberi nama :- 


Yang Amat Mulia Pengiran Anak Muhammad 'Aamir Pengiran Anak Haji Muhammad Ruzaini.

Yang Amat Mulia Pengiran Anak Muhammad 'Aamir diputerakan pada 13 Februari 2015 jam 18:55hrs dan merupakan anakanda kepada  Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dengan pasangannya Yang Amat Mulia Pengiran Anak Haji Muhammad Ruzaini bin Pengiran Dr. Haji Mohd.


Pasangan diraja ini berkahwin pada 20 September 2012 dan telah dikurniakan dengan seorang putera sebelum ini  pada  03 Ogos 2013. 


Sumber : Hj Wali/The Brunei Times.

No comments: